jitianjiang's finished games

IDEnd onTypeBlackWhiteMvResult
6379 2023-09-09 Renju, Rated jitianjiang fss.sosei 14 0 : 1
6380 2023-08-25 Renju, Private jitianjiang enen 19 1 : 0